www.GuzelMatematik.tr.gg YAPRAK TESTLERMİZ GELMİŞTİR İYİ DERSLER MaZoDé BİLGİ YARISMASI’NA KATILMAYI UNUTMAYIN


Bannertakas.com Profesyonel Banner değişim ve takas sistemi

www.guzelmatematik.tr.gg Yaprak Testlerimiz Gelmiştir iyi dersler

Matematik Zor Değildir

!!! Matematik Zor Deyildir !!!!

Matematik Nedir?

            MATEMATİK NEDİR?

      Matematik , günlük hayattaki problemleri çözmede baş vurulan sayma, hesaplama, ölçme ve çizmedir. Matematik , bazı sembolleri kullanılan dildir. Matematik, insanda mantıklı düşünmeyi geliştiren mantıklı bir sistemdir. Matematik, dünyayı anlamamızda ve yaşadığımız çevreyi geliştirmede başvurduğumuz bir yardımcıdır(Baykul, 1999:25). Matematik , düşüncenin tümdengelimli bir işlem yolu ile sayılar, geometrik şekiller fonksiyonlar , uzaylar v.b. gibi soyut varlıkları özelliklerini ve bunların arasında kurulan ilişkileri inceleyen bilimler grubuna verilen genel addır(M.E.B.1976). Matematik , bir takım bağıntı ve yorumlarıyla insan hayatına destek veren bir bilim dalıdır.(Altun,1997:3). Bu tanım matematiğin bir araç olarak kabul eden uygulayıcılarca benimsenmiştir. Matematik , bilme ihtiyacının bir ürünüdür, bir düşün, bir düşünme ve doğruyu arama uğraşıdır.(Altun,1997:3). Bu tanım matematiğin bir araç olmayıp amaç olduğunu kabul eden uygulayıcılarca benimsenmiştir. Bu çeşitlilik içinde insanların matematiği nasıl gördükleri ve onun ne olduğu konusundaki düşünceleri dört grupta toplanabilir: 1- Matematik, günlük hayattaki problemleri çözmede başvurulan sayma, hesaplama, ölçme ve çizmedir. 2- Matematik, bazı sembolleri kullanan bir dildir. 3- Matematik, insanda mantıklı düşünmeyi geliştiren mantıklı bir sistemdir. 4- Matematik, dünyayı anlamamızda ve yaşadığımız çevreyi geliştirmede başvurduğumuz bir yardımcıdır. Matematik bunlardan sadece herhangi biri değildir; bunların hepsini kapsar. Matematik bir anlamda insan tarafından zihinsel olarak yaratılan bir sistem olması nedeniyle soyut nesneler ve bu nesneler arasındaki ilişkileri incelemektedir. Günümüzde matematik, ardışık soyutlama ve genellemeler süreci olarak geliştirilen fikirler ve bağlantılardan oluşan bir sistem (New South Wales Department of Educatıon and Australian Council for Educational Research, 1972) olarak görülmektedir. MATEMATİĞİN TARİHÇESİ: Mezopotamya ve Mısır matematiğin ilk gelişmeye başladığı yer olarak kabul edilmektedir. İnsanlar nehrin ne zaman taşacağını ve bu taşmalar sonucunda toprakların ne kadarının sular altında kaldığını belirleme ihtiyacı duymuşlardır. Böylece, ölçme , geometri ve takvimlerin temeli atılmıştır. Zamanla insanların bilme ve anlama istekleri matematiksel temellere dayalı icatların, araştırmaların yapılması sağlanmıştır. Bu icat ve araştırmalar soyut olmasına rağmen eldeki matematik bulgular uygulama alanı bulunduğunda zamanla somutluk kazanmıştır. Matematik gibi soyut bir dersin ilk öğretim basamağındaki çocuklara öğretimi, uygulamalarda çeşitli araç ve gereçlerle somutlaştırılarak, güncel hayata bağlantısı kurulduğunda istenen hedeflere ulaşmak mümkün olmaktadır. İlköğretim okullarında matematik program yapısı, ders kitapları ve uygulamalar göz önüne alınacak hazırlanan bu çalışmalarda bir eğitim programının nasıl olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ertürk, eğitim programını(yetişecek) eğitim durumları ya da eğitim yaşantıları düzeyi olarak tanımlayarak eğitim faaliyetlerinin plânlı olması gerektiğine dikkatleri çekmektedir. Program geliştirme ise, en genel anlamıyla eğitim programlarının tasarlanması, uygulanması değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir (Erden,1995:4). Belirlenen eğitim programlarının geliştirme çağa uygun olması açısından önemlidir. Eğitimde program geliştirme, programın öğeleri olan hedeflere, içerik öğretme – öğrenme süresi ve değerlendirme boyutları arasındaki ilişkiler bütünü olarak da tanımlanabilir(Yanpar Şahin,1998:9). Eğitim programı tasarısı hazırlanırken , toplum, konu alanı ve bireyin analizinden elde edilen veriler doğrultusunda programın öğelerinin nasıl düzenleneceğine karar verilir. Eğitim programının öğeleri konusunda değişik görüşler olmakla birlikte, hemen hemen tüm öğrenciler 4 öğede görüş birliğine varmaktadırlar.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

www.guzelmatematik.tr.gg

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=